PROJENİN AMACI: Eğitim d ünyası son dönemlerde “görsel zekanın” önemine vurgu yapmaktadırlar. Çocukların ve gençlerin öğrenme eğilimlerini artırmak, okuma alışkanlığı kazanılmasını sağlamak gibi ihtiyaçları birbaşına görsel zekanın işlevselleşmesi adına karşılamaktadır, çizgiroman. Ancak bu konudaki üretim skalamazın eksikliği evlatlarımızı yabancı kültür ürünleri ile karşı karşıya getirmektedir. Ne yazık ki çizgiroman üretme hususunda istenilen seviyede değiliz.

Bu konuyu toplumun gündemine almak maksadı başta olmak üzere aynı zamanda da bu ihtiyacı karşılamak üzere “çizgiroman” üretecek kadroların hazırlanması amacıyla “çizgiroman okulu” oluşturulması gerekmektedir.

Çizgiroman kültürünün ve endüstrisinin bir sonraki aşaması çizgifilmler, çocuk oyuncakları ve çocuğa dair hertürlü tüketim dünyasını kapsamaktadır. Çocuğun ruhunun ve aklının tasarımında bu konuda “milli” içerikli yaklaşımlar ise işin aynı zamanda “manevi” sorumluluk gerektirmektedir. “Milli kültür” tezinin eylem huşundaki temel taşını oluşturur, yani çizgiroman.

Aynı zamanda edebiyatıyla ve diğer bütün hususları ile “tasavvurdan tezahüre” yani “hayalden gerçeğe” bir yolculuğun başlangıç adı olan çizgiroman ne yazıktır ki toplumumuzda ve hatta akademik çevrelerde dahi kıymeti anlaşılamamış özellikle modern kültürün vazgeçilmezlerindendir.

PROJENİN İÇERİĞİ: 3 kur üzerinden yapılacak eğitim süreci toplamda 9 aylık bir zamanı kapsamaktadır.

Her bir kur’un süresi ise 3 ay olacaktır. Kurlar süresince ülkemizin ve dünyanın ünlü çizerleri ayrıca okulumuzda misafir edilecektir. İlk kur Çizgiromana giriş çalışmaları yapılacaktır.

İkinci kur üretim çalışmaları yapılacaktır.

Üçüncü kurda ise hareketli görüntüler (animasyon-çizgifilm) aşamasına geçilecektir.

İşlenecek konu başlıkları şu şekilde olacaktır:

Çizgi romana başlamadan önce elimizi kağıt kaleme sürmeden yapmamız gerekenleri ve konuya nasıl yaklaşmamız gerektiğini belirlemek önceliğimizdir. Hikayelendirme, senaryo yazımı konusu başlangıç konumuz olacaktır.

Basit çizim teknikleriyle çizgiye giriş ile eğitim süresince kullanacağımız ve kullanabileceğimiz ekipmanları tanıyarak Türkiye ve dünyadaki örnekleri yakından inceleyeceğiz.

Çizim teknikleri üzerine yoğunlaşarak yapacağımız çizgi roman içerisinde en doğru çizgi kalitesinin kullanımını sağlamak ve çalışmalarda milli bir dil yakalanacaktır.

Geometrik şekiller kullarak karakter ve sahne – mekan tasarımı yapılacaktır.

Perspektifle mekan ve diğer obje çalışmaları yapılacaktır.

İki boyutlu yüzeye üç boyutlu cismin resmini çizerek perspektifi kavramaya yönelik çalışmalar elde edilecektir.

Gördüğümüz üç boyutlu objelerin doğru oranlarda kağıda aktarılmasını sağlamak konularımızdandır.

Hikaye oluşturma ve karakter elde etmek…

İnavasyon merkezli düşünmek ve yeni fikirler üretmek için grup çalışmasıyla hikayemizi ve karakterlerimizi oluşturacağız.

Grup çalışması becerilerimizi geliştireceğiz.

Hikayenin çizgi diliyle anlatım aşamaları detaylı bir şekilde irdelenecektir.

Çizim becerilerimizi geliştirmek, ilerletmek ve çizim aracılığıyla kendimizi nasıl kolay ifade edebileceğimizin yolunu göstermek eksen çalışmalarımızdandır. Aklımızdaki karakterleri en doğru, anlaşılır biçimde kağıda aktarabilmenin yolları mesafe konularımızdandır.

Çizgi roman yapım aşamaları ve Çizgi romanımızın son hale getirilmesi…

Atölyemiz boyunca yaptığımız çalışmaların ve neler öğrendiğimizin tekrar edilmesi.

Çizgi roman projemizin tamamlanması ve katılımcılarımıza atölye katılma sertifikalarının verilmesi.

Yine son aşamada “Çizgiroman” dan “Çizgi film” aşamasına kadar sürecek eğitim sürecimizle çocuk ve gençlik kitapları hedeflendiği gibi, eğitimin olmazsa olmazı “rol model” konusunda ise kendi “kahramanlarımızı” elde edeceğiz.

Bu kahramanların kanıksanma süreci ise bize “milli refleksli markalaşma” kapısını aralayacaktır.

ÇİZGİ ROMAN İN ÖNEMİ: Okuma alışkanlığı ile çizgi romanların ilişkisini incelemeden önce, “okuma” ve “okuma alışkanlığının tanımını yapmak, neden önemli olduğunu vurgulamak gerekir. Daha sonra, bu alışkanlığın şekillenmesinde çizgi romanın yapısal ve içsel özelliklerinin etkileri tartışılabilir. “Okuma” kavramı çeşitli açılardan tanımlanabilir.

Misal, “Aklın gelişmesine kendi başına etki yapan çok düzeyli zihinsel bir işlem” ya da “okuma”yı biyo-sosyolojik açıdan ele alan bir tanımda da “Bir yazıyı meydana getiren harf veya işaretleri seslendirmek ve bunların ifade ettiği düşünceyi anlamak” biçiminde tanımlanmaktadır.

“Bir yazar tarafından görsel uyarıcı şeklinde kodlanan anlamın, okuyucunun aklında da yaklaşık bir anlam ifade etmesi şeklinde gerçekleşen bir etkileşimi anlatan terim” olarak ifadedir. Bu etkileşim de, okunacak malzeme, okuyucunun sahip olduğu bilgi ile fiziksel ve entelektüel etkinlikler olmak üzere üç ana öğeyi içermektedir.

“Okuma, bireysel düzlemde, gelişmiş bir kişiliğin, toplumsal düzlemde ise verimli bir ekonomi, demokratik bir yapı ve sağlıklı bir toplumun en önemli koşul ve güvencelerinden birisidir.” Gerçekten de okuma sayesinde eğitimin daha verimli olduğu ve eğitimle de ekonomi ve kalkınmanın doğrudan ilişkili olduğu, UNESCO’nun yaptığı bir araştırmada somut biçimde ortaya konmuştur.

Okuma bireyin entelektüel gelişimini sağlar; anlama gücünü geliştirir; başkalarıyla iletişimini kolaylaştırır. Eleştirel düşünce yapısına temel oluşturur. Okuma alışkanlığı, temel okur-yazarlığın ötesinde bir kavramdır.

Bireyin okuma alışkanlığı kazanması için geçmesi gereken aşamalar vardır. Bunlar:

–              Farkında olma

–              İlgi

–              Güdü

–              Evrim

–              Deneme

–              Benimseme’dir.

Farkında olma, okuma eyleminin önemini kavramaktır. Farkında oluş, ilgiye dönüşerek, okuma eylemini gerçekleştirecek, daha sonra benimsenerek, istekle yinelenecek ve sonuçta birey, okumayı bir yaşam tarzı haline getirecektir. O zaman bir “okuma alışkanlığı” oluşmuş demektir. Öte yandan okuma, birey zevk aldığı sürece bir alışkanlık halini alabilir. Yani okuma, zorlama olmadan yapıldığında alışkanlığa dönüşür. Burada okuma materyalinin nitelikleri önem taşır. Ayrıca, bireyin de okumanın zihin geliştirici ve yaşam kolaylaştırıcı veya güzelleştirici etkisini ne kadar algıladığı da, okuma alışkanlığının oluşmasında bir etkendir. Bu düşünceler çerçevesinde, okuma alışkanlığını tanımlayacak olursak, “Bireyin, bir gereksinim ve zevk kaynağı olarak algılaması sonucu, okuma eylemini yaşam boyu sürekli ve düzenli bir biçimde ve eleştirici / irdeleyici bir nitelikte gerçekleştirmesidir.”

Çizgi romanlara gelince: Çok tartışılan bu yayınların okuma alışkanlığının kazandırılmasında acaba bir rolü var mıdır?

Öncelikle işe çizgi romanın tanımını yapmak, görsel ve içsel özelliklerini belirtmekle başlamak gerekir. Çizgi romanın tanımını yaparken, çizgi öyküden farklılığını açıklamak lazımdır. Gazete ve dergilerde dizi biçiminde çıkan, her seferinde 4-5 kare resimle konuyu ifade eden çizgi öyküler, kuşkusuz çizgi romanların öncüsüdürler. 1930’lu yıllardan başlayarak çizgi romanlar kendi başlarına bir kitle iletişim aracı olma benliğine kavuşmuşlardır. Bunlar, kitap veya dergi formatında yayımlanabilir; bir veya iki öykü içerirler.

Her iki formatın ortak özellikleri şöyle sıralanabilir:

1-            Birbirlerini izleyen resimlerle anlatılan bir öykü

2-            Karakterlerin süregelen özellikleri

3-            Konuşma veya metnin resim içinde yer alması

4-            Resim ile metnin bir bütün oluşturması, hatta resmin ağır basması

5-            Düzenli aralıklarla çıkması ( Dergiden farklı olarak çok yazarlı olmayıp, çeşitli konular içermemektedirler)

Çizgi romanların, güldürü (Ör. : Red Kit), macera (Ör. : Tarzan), kovboy (Ör. : Teksas), polisiye (Ör. : Dick Tracy), bilim kurgu (Ör. :Örümcek Adam), uzay (Ör. : Venüs), aile (Ör. : Fatoş), politika (Ör. : Peanuts), hayvan (Ör. : Mickey Mouse), klâsik roman (Ör. : Kral Arthur), tarih (Ör. : Malkoçoğlu) gibi çok çeşitli türleri vardır. Belçika ufak bir ülke. Nüfusu İstanbul’dan az. Ancak bu ufak ülkenin şöhretli pek çok ürünü var. Çikolata, dantel, waffle, goblen, bira, frit ve elbette çizgi roman. Ten Ten, Asterix, Red Kit, Şirinler gibi kahramanlar ülkelerinin tanıtımlarında ve ekonomilerinde oldukça başarılı fonksiyon üstlenmişlerdir.

Konuları, her düzeyden kişinin kavrayabileceği kadar basit, ama her zaman ilginç ve macera doludur. Belirli bir kalıbı vardır:

-Düzen

-Düzenin bozulması

-Düzenin geri getirilmesi. Okur, bütün zorluklara, savaşımlara, tuzaklara karşın kahramanın başarıya ulaşacağını bilir ama yine de olaylar dizisini heyecanla izler. Bu yayınlarda, klâsik Yunan tiyatrosunda olduğu gibi iyi ile kötü (ki beyaz ve siyahla simgelenir) sürekli çatışır. Hayvan karakterler de çoğu kez insan özelliklerini taşır; düşünür ve konuşurlar (Ör. : Snoopy, Düldül). Çoğunlukla iyinin yanında yer alırlar.Görsel yanı zengin olan çizgi romanlar, metni iki tür yolla okura sunarlar: Pano ve konuşma balonları. Panolar resmin yanında veya altında yer alırlar; konu ve karakter tanıtımlarının, yer ve zaman bilgilerinin bulunduğu dikdörtgenlerdir. Resim içinde yer alan balonlarda ise, monolog, diyalog ya da düşünceler ifade edilir. Grafik öğeler yardımıyla konuşanın ses tonu, ritmi, yüksekliği ya da duygusal durumu okura iletilir. Ses taklitleri, yeni sözcükler, ünlem, soru işareti gibi özel işaretlerle kendine özgü, öyküye uygun söz dağarcıkları vardır. Çizgi roman, çocuklarla özdeşleştirilmesine karşın, her yaştan okura hitabedenbir özelliğe sahiptir. Ancak alışkanlıklarımızın, bu arada okuma alışkanlığının da kökeni çocukluktadır.

“Çocuk okuru olmayan bir toplumun büyük okuru olmaz.”

Çocuklar, çizgi romanları zorlama olmaksızın, zevkle okurlar. Bu tercihin nedenlerini araştıracak olursak, şu saptamalara varırız:

–              Çizgi romanlar çocuğun hareket ve macera isteğini doyurmaktadır.

–              Olaylar hızla gelişmekte olup, öyküler kısadır. Bu da çocuk açısından çabuk doyuma ulaşmak demektir.

–              Okunmaları kolaydır. Okumayan veya yavaş okuyan çocuklar, resimlerden öyküyü izleyip, anlayabilirler.

–              Çizgi romanların sağlanmaları kolaydır. Hemen her yerde satılırlar; fiyatları da kitaba göre ucuzdur.

–              Çizgi roman okumak herkesin yaptığı bir şeydir.

–              Birçok çocuğun okuyacak başka bir şeyi yoktur veya çizgi romanlar kadar sürükleyici kitapların varlığından haberdar değildir.

Okuma alışkanlığının tanımında vurgulanan “okuma eyleminin zorlama olmaksızın yapılmasının yani bir zevk vermesi halinde alışkanlığa dönüştüğü” gerçeği, çizgi romanlarla birebir örtüşmektedir. Çünkü her çocuk, aradığı macerayı, gerilimi, başarıyı, heyecanı bulduğu çizgi romanları kendi isteğiyle ve zevkle okumaktadır. Üstelik çoğu kez yetişkinlerin karşı görüşlerine rağmen… Ülkemizde çizgi roman nedense hep dışlanan bir tür olmuştur. Bu yayınların çoğunlukla zararlarından, en azından yararsız olduklarından bahsedilmiş; ama bu savı kanıtlayacak kapsamlı bir araştırma yapılmamıştır. Buna karşın “kütüphanelere çizgiroman sağlanması halinde, okur sayısının artacağı ve çizgi romanı kısa sürede okuyup bitiren bir çocuğun, mutlaka okumak için etrafını çevreleyen kitaplara yöneleceği” teziyle yola çıktığımız bir araştırmada, çizgi romanın okuma alışkanlığına destek verdiği saptanmıştır: Kütüphanenin okur sayısı beklendiği gibi artmış; ödünç verilen kitap sayısında da geçmiş yıllara oranla çoğalma görülmüştür.

Kuşkusuz, bu araştırmanın yinelenmesi ve daha kapsamlı yapılması, savı daha da kuvvetlendirecektir. Açıklanması gereken bir husus da, kütüphanelere sağlanan çizgi romanların mutlaka bir değerlendirme süzgecinden geçirilmesidir. Yani kitaplara uygulanan ölçütler, elbette bu yayınlara da uygulanacaktır. Piyasada iyi ve kötü kitaplar olduğu gibi, çizgi romanlar arasında da çocuk ruhuna, ihtiyacına, deneyimine uygun olmayanlar da vardır. Ancak çizgi romanlar hakkındaki olumsuz önyargıların artık aşılması gerekir.

Bugün Batı Dünyası ve Uzak Doğu ülkeleri, çizgi romanları film veya çizgi film olarak dünya piyasasına sürmekte ve bu filmler büyük bir popülarite, bazen de “Oscar” ödülü kazanmaktadırlar. Ayrıca bu ülkelerde, çizgi romanlar okuma sorununu çözmekte kullanılmaktadır. Özellikle ABD, Almanya, İngiltere gibi ülkelerde eğitimde çizgi romanlar veya çizgi roman teknikleri kullanılmaktadır. Ana okullarında çocuklar çizgi roman kahramanları aracılığıyla hayal güçlerini işleterek öyküler anlatırken, ilk ve orta düzeydeki okullarda çizgi roman konu ve karakterleri toplum değerlerini bulmak için tartışılmakta; üniversite düzeyinde edebiyat ve fen derslerinde yer almaktadır. Ayrıca, çizgi romanı kendi amaçları için kullanan dini kurumlar, siyasi partiler, sanayi kuruluşları ve sosyal kurumlar da bulunmaktadır. Çizgi romanların okuma alışkanlığındaki rolünden bahsederken, bu rolün “tutkunluk” haline dönüşmemesi gerektiğine de işaret etmek gerekir. Okuma, sadece çizgi romanlarla sınırlı kalıyorsa, kuşkusuz bu desteklenecek bir tutum değildir. Okuma alışkanlığının, eleştirel okuma alışkanlığına ulaşabilmesi için, kişinin farklı eserleri de okuması gerekir. Çocukta en fazla çizgi roman okuma yaşı 10-11 arasıdır. Her ne kadar daha küçük yaşlarda da çizgi romanı okuyan çocuklar varsa da, doruk noktası bu yaşlara isabet etmekte, 14 yaşından sonra giderek azalma eğilimi göstermektedir. Yetişkinlik çağında ise, çizgi roman, daha çok günlük stresten bir kaçış; ruhsal ve zihinsel bir dinlenme molası olarak yaş, eğitim düzeyi, meslek türü fark etmeksizin okunmaktadır. Çizgi roman tutkunu çocuğa yasaklama getirmek, okuma alışkanlığına da set çekmek demektir. Onun yerine, çocuğun okuduğu ve zevk aldığı türe bakarak, o türde kitapları, yavaş yavaş önüne sürmek, yani çok hassas dengeli bir “okuma rehberliği” yapmak gerekir. Burada ebeveynin, öğretmenin ve kütüphanecinin işbirliği içinde olması şarttır. Çocuklarla çizgi romanların içeriğini tartışmak, çocuklarda okuma materyali hakkında eğer yargıları geliştirecektir. Bir süre sonra çocuk, kitaplar dünyasında da zevk alınacak pek çok eser olduğunu anlayacak ve giderek daha çok kitap okumaya başlayacaktır.

Sonuç olarak, zengin görsel yapısı, heyecanlı, meraklı kurgusu, kahramanlarının olumlu nitelikleriyle sempati / empati yaratmaları, öykülerin kısalığıyla çabuk sonuca ulaştırmaları ve okunmalarının, elde edilmelerinin kolaylıkları, ama öncelikle zevk için okunmalarından ötürü, çizgi romanlar okuma alışkanlığında büyük pay sahibidirler. 21. yüzyılda, diğer çekici medya ortamları (internet, bilgisayar oyunları, TV gibi) arasında, çizgi romanların okuma alışkanlığı yaratmadaki öncü rolü, önemini bir kat daha arttırmaktadır. Öncelikli olarak “Çocuk ve Gençlik” potansiyelimizi tek yanlı olarak batılı öğretim anlayışı ile tüketmeyelim.

Öncelikli olarak bu hususta komple milli olan edebiyat ve sanat eserleri ortaya koymak maksadındayız. Artık çocuk ve gençlerimizi salt batının sanal kültür kahramanları ile yetiştirmeyelim. Kendi çocuklarımızı kendi kültürel kodlarımızla yüklemleyelim. En büyük katkı sanırım bu doğrultumuz konusunda olacaktır. Çocuk ve gençlik edebiyatı, milli oyuncak gibi uzantılı faydalarla birlikte olayın markalaşma mantığı ile ayrıca ekonomik uzantılarını da unutmayalım.

Aynen Hacı Bayram-ı Veli’nin dediği gibi; “Çocuklarını kendi değerleri ile yetiştirmeyip onlara kıyan toplumlar, kendi çocuklarını kendileri gibi yetiştiren toplumların kölesi olurlar!”

Tarihten aldığı referansla büyük ve merhametli bir medeniyetin müdavimi olan toplumumuza, hedeflerini ve varlık alemindeki gerekçesini hatırlatmak ve unutturmamak için; hassaten de millet olmanın yolunun “kendi çocuk ve gençliğine” sahip çıkmaktan ibaret olduğunu edebi bir dil ile ve çağdaş bir metot olan çizim teknikleri ile aktarımından üzerimize düşen sorumluluk ve misyon ile bir duruş sergilemektir. Çocuk ve gençlik edebiyatındaki mahzun duruşumuza karşı oluşturulan bir maceralar dizisi oluşturmaktır. Özellikle üst başlığı “ÇİZGİROMAN OKULU” olan, rol model elde etme eğilimli bu çalışma ile ülkemiz adına dünya sanal kahramanlarının arasına bizden de “kahramanlar” çıkartmak hedeflidir. İlim, kültür, sanat, edebiyat ve ahlak ile kuşatamadığımız milli kimliğimiz kısa sürede toplumumuz üzerinde hevesleri olan emperyal iştahların mezesi olacaktır. Formal eğitim kadar, informal organizasyonunda artık “evlat ve nesil” yetiştirmede önem arz ettiğini ivedi olarak algılamamız gerekmektedir.

Neden çizgi roman konulu kitaplarımızı okuyabilirsiniz: